Zakladni prikazy Linux-DOS

<small>Z PVwiki</small>

Přehled základních příkazů v OS Linux a jejich srovnání s obdobnými příkazy v DOSu

tabulka není zformátovaná :(


DOS LINUX Popis
dir ls ls [PARAMETRY] [SOUBORY, [...]]
   Vypíše obsah aktuálního nebo zadaného adresáře, nebo zadaných
   souborů. Prosté ls zobrazí abecedně setříděný seznam.
   Nejpoužívanější paramerty jsou:
ls -l podrobný výpis včetně velikosti, atributů, vlastníka času založení ...
-a zobrazí i soubory a adresáře začínající tečkou, tedy i skryté soubory
-A totéž jako předchozí příklad, ale nezobrazí adresáře "." (tečka) a ".." (dvě tečky)
--color barevně odliší soubory podle typu
   Na vaše nejoblíbenější volby si můžete vytvořit
"alias" a nebudete je muset vypisovat pokaždé.
cd cd cd [ADRESÁŘ]
   Změní aktuální adresář. Bez parametru skočí do vašeho domovského
adresáře.
cd pwd pwd
Zobrazí aktuální adresář.
copy cp cp [PARAMETRY] CO NA_CO
   cp [PARAMETRY] CO [...] KAM
Zkopíruje soubor do jiného souboru, nebo zkopíruje několik souborů do zadaného adresáře.
-v ukazuje co právě dělá
-r zkopíruje i všechny podadresáře
-i má-li se nějaký soubor přepsat, čeká na potvrzení
-f neptá se vůbec na nic, ale přepíše úplně všecno
ren
move
mv mv [PARAMETRY] CO NA_CO
   mv [PARAMETRY] CO [...] KAM
Přesouvá soubory do jiného adresáře, nebo je přejmenuje. Syntaxe a
parametry (kromě -r) jsou jako u cp.
md mkdir mkdir ADRESÁŘ
Vytvoří nový adresář.
rd rmdir rmdir ADRESÁŘ
Zruší prázdný adresář
del rm rm [PARAMETRY] SOUBOR [...]
   rm [PARAMETRY] ADRESÁŘ
Smaže jeden nebo více souborů.
-r smaže i neprázdný adresář
attrib chmod chmod [PARAMETRY] MOD SOUBOR [...]
   Mění atributy souborů (jak vypadají atributy souborů na *NIXech se dočtete
   někde výše).
-R proleze i podadresáře
   MOD může být buď přímo osmičkový kód
   atributů, nebo specifikovat pouze některou kategorii.
u vlastník r čtení
g skupina w zápis
o ostatní x spuštění
   Například:
u+x vlastníkovi povolí spustit
   go-rw zakáže čtení a zápis všem kromě vlastníka
more more funguje podobně jako v DOSu, má navíc
   několik funkcí
ENTER posouvá text jen o jeden řádek
SPACE posouvá text o jednu stránku
q ukončí prohlížení dříve než soubor skončí
/ umožní na posledním řádku zapsat text, který potom vyhledá v textu
n opakuje poslední hledání
lze použít až poté co jste něco hledali pomocí /
v ukončí prohlížení a předá text editoru vi ve kterém můžete text upravit a uložit.
a mnohem, mnohem více ...
type cat
less
cat vypíše obsah souboru na
   obrazovku
   less je chytřejší a umí se souborem listovat.
zná také většinu příkazů programu more a přidává vlastní
g vrátí se na začátek souboru
? totéž jako / ale hledá pozpátku, tedy předchozí výskyt
n opakuje poslední hledání. tedy jestli jste
      hledali pomocí /, pak hledá dopředu, jestli pomocí ?,
pak hledá pozpátku
neexistuje ln ln [PARAMETRY] CO [KAM]
   ln [PARAMETRY] CO ADRESÁŘ
Vytvoří link nebo symbolický link na soubor, nebo soubory v zadaném adresáři.
-s vytvoří symbolický link
   Na adresáře je možné vytvářet pouze symbolické
linky.
neexistuje df zobrazí kapacitu, obsazení a volné místo všech připojených jednotek (pevné disky, CD-ROMy, diskety, ...)
neexistuje du zobrazí velikosti adresářů. dobré
   parametry jsou:
du -hs *
mem free zobrazí kolik je obsazené a volné paměti
   ram a místa v odkládacím prostoru (swap)
       total  used  free ... cached
Mem:     63092  61852  1240 ... 25676
-/+ buffers/cache:  35476  27616
Swap:    80636  24616  56020
     
   Znamená, že mám celkem 63MB RAM, z toho si 35MB vzaly
   programy 25MB disková cache (něco jako smartdrv v DOSu,
   ale umí se nafukovat podle potřeby), takže mi zbývá 1,2MB. Taky vidím
že mám 80MB pro swap, z toho 24MB obsazeno.
mem ps zobrazí seznam spuštěných programů -
   procesů
-l zobrazí více podrobností (velikost, prioritu, vlastníka, ...)
-ax všechy procesy (nejen ty vaše)
neexistuje top Lepší varianta ps.
neexistuje kill kill [-SIGNÁL] PID
   posílá na vybraný proces signál. Signály mohou ovlivňovat běh
   procesu. Například signál SIGINT vyzve proces aby se ukončil. Místo
   jmen signálů se mohou zapisovat pouze jejich čísla. Například:
kill -9 112 pošle procesu s číslem 112 signál 9
kill 112 když neřeknete jaký signál se má poslat, posílá se implicitně signál TERM (terminate)
help man man [SEKCE] PŘÍKAZ
   Prohlížeč manuálových stránek. Stránky jsou rozděleny do několika
   sekcí:
1 Uživatelské příkazy 5 Popis struktur souborů
2 Systémová volání (knihovny C) 6 Manuálové stránky her
3 Knihovny C 7 Různé nezařazené
4 Speciální zařízení 8 Systémové přikazy
   K zobrazení se automaticky vyvolává program less,
   takže ve stránkách jde hledat a listovat jak je popsáno výše u less.
   Může se stát, že se některý příkaz (mapříklad mount) nachází
   ve více sekcích. Správnou verzi si pak vynutíte zapsáním čísla
sekce - např: man 2 mount nebo man 8 mount
help info info PŘÍKAZ
Pokročilejší hypertextová dokumentace - jiná filozofie než man.


Zdroj článku: bez úprav z http://richvasoft.webz.cz/view.php?cisloclanku=2003030401

Osobní nástroje