TCP

<small>Z PVwiki</small>

TCP protokol (Transmission Control Protocol) je jedním ze základních protokolů sady protokolů Internetu. Použitím TCP mohou aplikace na sesíťovaných počítačích vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou přenášet data. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve správném pořadí. TCP také rozlišuje data pro vícenásobné, současně běžící aplikace (například webový server a emalový server) běžící na stejném počítači.

TCP podporuje mnoho na interntetu populárních aplikačních protokolů a aplikací, včetně WWW, emailu a SSH.

Technický přehled

TCP je spojově orientovaný protokol se spolehlivým doručováním pro přenos toku bajtů na transportní vrstvě, v současnosti zdokumentovaný v IETF RFC 793.

V sadě protokolů Internetu je TCP prostřední vrsvou mezi IP protokolem pod ním a aplikací nad ním. Aplikace ke vzájemné komunikaci využívají spolehlivé spojení na způsob roury, zatímco IP protokol neposkytuje takové streamy ale jen nespolehlivé pakety. TCP používá služby IP protokolu opakovaným odesíláním nespolehlivých paketů při ztrátě paketu zajištuje spolehlivost a přeuspořádáváním přijatých paketů zajištuje správné pořadí. Tím TCP plní úlohu transportní vrstvy ve zjednodušeném modelu OSI počítačové sítě.

+ Bity 0 - 3 4 - 9 10 - 15 16 - 31
0 zdrojový port cílový port
32 číslo sekvence
64 potvrzený bajt
96 offset dat rezervováno příznaky okénko
128 kontrolní součet Urgent Pointer
160 volby (volitelné)
192 volby (pokračování) výpln (do 32)
224  
data
 


Aplikace posílá proud (stream) 8bitových bajtů TCP protokolu k doručení sítí, TCP rozděluje proud bajtů do přiměřeně velkých segmentů (určené parametrem MTU (maximum transfer unit) linkové vrstvy sítě, ke které je počítač připojen). TCP pak předá takto vzniklé pakety IP protokolu k přepravě internetem do TCP modulu na druhé straně TCP spojení. TCP ověří, že se pakety neztratili tím, že každému paketu přidělil číslo sekvence, které se také použije k ověření, že data byla přijata ve správném pořadí.

TCP modul na straně příjemce posílá zpět potvrzení pro pakety které byly úspěšně přijaty. Pokud by se odesilateli potvzení nevrátilo do rozumné doby (round-trip time, RTT), vypršel by odesilatelův časovač a (pravděpodobně ztracená) data by vyslal znovu.

TCP protokol ověřuje, zda přenesená data nebyla poškozena šumem tím, že před odesláním spočte kontrolní součet, uloží jej do odesílaného paketu a příjemce kontrolní součet vypočte znovu a ověří, že se shodují.

TCP porty

K rozlišení komunikujících aplikací používá TCP protokol čísla portů. Každá strana TCP spojení má přidružený 16bitové bezznaménkové číslo portu (existuje 65535 portů) přidělené aplikaci. Porty jsou rozčleněny do třech skupin: dobře známé, registrované a dynamické/privátní. Seznam dobře známých portů je přiřazován organizací Internet Assigned Numbers Authority (IANA) a jsou typicky používané systémovými procesy. Dobře známé aplikace běžící jako servery a pasivně přijímající spojení typicky používají tyto porty. Několik příkladů: FTP (port 21), SMTP (port 25), DNS (port 53) a HTTP (port 80). Registrované porty jsou typicky používané aplikacemi koncových uživatelů při otevírání spojení k serverům jako libovolné čísla zdrojových portů, ale také mohou identifikovat služby. Dynamické/privátní porty mohou být taky používané koncovými aplikacemi, ale není to obvyklé.

Osobní nástroje