Stanovy sdruzeni 2009 1

<small>Z PVwiki</small>

POZOR, níže uvedený text již pozbyl své platnosti!

Aktuálně platné znění stanov sdružení PVfree.net, o. s. naleznete zde.

PVfree.net, o. s.

STANOVY

sídlo sdružení
Daliborka 3, 796 01 Prostějov

Prostějov 2009


Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 2 Činnost sdružení

Čl. 3 Členství ve sdružení

Čl. 4 Práva a povinnosti člena

Čl. 5 Orgány sdružení

  • Valná hromada
  • Rada
  • Předseda
  • Kontrolor
  • Společná ustanovení o orgánech sdružení

Čl. 6 Odborné komise

Čl. 7 Zásady hospodaření

Čl. 8 Závěrečná ustanovení


Obsah

Čl. 1 Základní ustanovení

1) Sdružení má název: PVfree.net, o. s. (dále jen sdružení).

2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Sídlo sdružení je na adrese:

Daliborka 3
796 01 Prostějov

4) Doručovací adresa pro korespondenci je:

P.O. Box 8
796 04 Prostějov


Čl. 2 Činnost sdružení

Základním cílem sdružení je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

1) Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

a) výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,

b) vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,

c) provozování regionálního informačního systému,

d) podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,

e) rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,

f) poskytování poradenské a konzultační služby členům,

g) pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,

h) expertní a publikační činnost,

i) výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí,

j) získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování činnosti sdružení a jeho projektů,

k) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. 3 Členství ve sdružení

1) Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.

2) Členem může být osoba libovolného věku. Osoba od 15 let může volit orgány sdružení a člen od 18 let může být do orgánů sdružení volen.

3) Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, viz Provozní řád.

4) Zájemce o členství se od okamžiku podání vlastnoručně podepsané přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako čekatel.

5) O vzniku členství rozhoduje rada. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.

6) Člen sdružení má právo podat vlastnoručně podepsanou písemnou žádost o pozastavení členství. Rada má právo tuto žádost schválit nebo zamítnout bez udání důvodů. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo využívat produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.

7) Členství zanikne vyškrtnutím ze seznamu členů sdružení.

8) Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením člena ze sdružení na základě vlastnoručně podepsané písemné žádosti, podané s dostatečným předstihem k rukám rady,

b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,

c) úmrtím člena,

d) zánikem člena - právnické osoby,

e) zánikem sdružení,

f) uplynutím posledního dne lhůty, která byla radou písemně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských příspěvků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil,

g) pokud člen neuhradí členský vstupní příspěvek do 30 dnů od vzniku členství,

h) pokud je člen v prodlení s úhradou příspěvků déle než 3 měsíce,

i) pokud má člen pozastavené členství déle než 12 kalendářních měsíců.

9) Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, v případě že člen sdružení:

  • zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena,
  • poškozuje dobré jméno sdružení,
  • vyvíjí zvláště neetickou či nebezpečnou činnost,
  • vyvíjí činnost směřující proti zájmům sdružení

přestože byl na výše uvedené přestupky a na možnost vyloučení ze sdružení radou písemně upozorněn.


Čl. 4 Práva a povinnosti člena

1) Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní, vznášet návrhy, dotazy, připomínky a protesty

b) volit a být volen do orgánů sdružení dle Čl.3 odst. 2) stanov,

c) nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem na základě plné moci.

d) využívat za podmínek stanovených vnitřními předpisy produkty činnosti sdružení

e) navrhovat kontrolu činnosti sdružení kontrolorovi.

2) Člen sdružení má povinnost:

a) respektovat a dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů sdružení, hlavním informačním kanálem je domovská stránka sdružení http://www.pvfree.net

b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky a kontrolovat si jejich správné zaúčtování v informačním systému sdružení,

c) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení; tyto změny je člen povinen oznámit sdružení do 15 dnů ode dne, kdy nastaly,

d) je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.


Čl. 5 Orgány sdružení

1) Valná hromada

a) valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení; valnou hromadu svolává rada sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců; rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolor sdružení, a to nejpozději do jednoho měsíce,

b) valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu,

c) valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů; není-li valná hromada schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna usnášení,

d) valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího,

e) zástupce nepřítomného člena se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování; po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného,

f) zrušen

g) valnou hromadu vede předsedající

h) na valné hromadě je nejprve zvolen zapisovatel a ověřovatel. poté je po případném doplnění schválen program;

i) z každého zasedání vyhotoví zapisovatel zápis, který spolupodepíší předsedající a zvolený ověřovatel,

j) jednání valné hromady jsou neveřejná, rada ale může přizvat hosty

k) výhradně valné hromadě přísluší
1. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy rady na dobu 1 roku,

2. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora na dobu 1 roku,

3. odvolávat tajným hlasováním členy rady nebo kontrolora sdružení,

4. schvalovat výši a četnost všech příspěvků,

5. schvalovat roční plán výdajů na činnost sdružení,

6. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,

l) valné hromadě dále přísluší

1. schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolora o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

2. v případě zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,

3. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada.

2) Rada

a) rada je výkonným orgánem sdružení, je nejméně tříčlenná a má vždy lichý počet členů

b) rozhodnutí rady jsou závazná pro všechny členy sdružení

c) výhradně radě přísluší
1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu sdružení,

2. přijímat vnitřní předpisy sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

3. rozhodovat o přijetí nových členů sdružení a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,

4. vést seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence,

5. spravovat majetek sdružení,

d) radě dále přísluší

1. svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,

2. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,

3. provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,

4. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení,

e) rada zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce

f) rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů; rada je schopna usnášení je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady,

g) rozhodnutí rady jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů rady,

h) rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů ze schůzí a rozhodnutí rady, kontrolorovi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností sdružení,

3) Předseda

a) předseda je statutárním zástupcem sdružení; zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí rady nebo valné hromady,

b) předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá nezbytná opatření a rozhodnutí k zajištění řádné činnosti sdružení, jež nesnesou odkladu, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě nebo radě. O provedení takovýchto opatření neprodleně informuje písemně radu sdružení.

c) předseda smí uzavírat smlouvy a činit rozhodnutí, ze kterých vyplývají finanční závazky , pouze po předchozím souhlasném rozhodnutí členů rady.

d) každá smlouva či jiný finanční závazek musí být opatřen podpisem předsedy a nejméně jednoho člena rady.

4) Kontrolor

a) kontrolor je revizním a kontrolním orgánem sdružení, kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření sdružení, zejména evidence, účetnictví a financí, rada je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností sdružení,

b) alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok.

5) Společná ustanovení o orgánech sdružení

a) funkce v orgánech sdružení jsou čestné,

b) za výkon funkcí v orgánech sdružení přísluší pouze náhrada hotových výdajů,

c) funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné,

d) funkce kontrolora a pokladníka jsou neslučitelné


Čl. 6 Odborné komise

1) Odborné komise (dále jen „komise“) jsou poradními orgány, které zřizuje valná hromada nebo rada sdružení k řešení a posuzování odborné nebo speciální problematiky.

2) Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.

3) Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.

4) Výsledky jednání odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.

5) Zřizovatel může komisi udělit rozhodovací pravomoc, pokud tato není vyhrazena jinému orgánu sdružení. O každém rozhodnutí komise musí být neprodleně vyhotoven zápis a neprodleně doručen radě a zřizovateli.


Čl. 7 Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a) členské příspěvky
1. pravidelný členský příspěvek,

2. jednorázový vstupní příspěvek,

3. mimořádný členský příspěvek

b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,

d) výnosy z majetku,

e) příjmy z jiných finančních zdrojů.

2) Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

3) Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.

4) Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně závaznými právními předpisy.

5) Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku .

6) Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

1) Pro svou činnost vydá sdružení minimálně tyto interní předpisy

a) Organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,

b) Jednací řád – určuje jak jednají a rozhodují orgány sdružení,

c) Provozní řád počítačové sítě – upřesňuje provozní podmínky

d) Finanční řád – určuje pravidla hospodaření s finančními prostředky

2) Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.

3) Členy první rady sdružení jsou členové přípravného výboru.

4) V případě zániku sdružení se majetek nebo výtěžek z jeho prodeje věnuje na humanitární nebo školní účely, vstupní příspěvky se nevrací. Členové sdružení mají v případě zániku sdružení předkupní právo na jakoukoliv část sítě sdružení. Majetek sdružení prodává likvidátor určený Valnou hromadou, která rozhodla o zániku sdružení.


V Prostějově dne 28.2.2009 schválila valná hromada členů PVfree.net, o. s.
DOC - dokument Microsoft Word (49,5 kB)

ODT - dokument OpenOffice.org Writer (18,8 kB)

PDF - Adobe Portable Document Format (79,1 kB)

Osobní nástroje