Provozni rad 2009

<small>Z PVwiki</small>

POZOR, níže uvedený text již pozbyl své platnosti!

Aktuálně platné znění Provozního řádu PVfree.net, o. s. naleznete zde.
Rada Sdružení PVfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení PVfree.net,o.s. interní řád

Provozní řád


Obsah

1. Úvod
2. Vymezení pojmů
3. Vznik členství - postup
4. Identifikace člena
5. Povinnosti člena
6. Práva člena
7. Připojení člena
8. Nedodržování povinností - připojení k síti
9. Způsoby komunikace s členem
10. Zánik (ukončení) členství - postup
11. Přerušení členství - postup
12. Převod členství - postup
13. Sankce - zánik členství
14. Hlášení poruch
15. Správce
16. Výstavba a opravy sítě
17. Hotline
18. Informační systém
19. Závěrečná ustanovení


1. Úvod

1.1. Tento Provozní řád vymezuje termíny důležité pro chod Sdružení PVfree.net,o.s. (dále jen „Sdružení“), stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, určuje základní pravidla chování každého člena sdružení na síti Pvfree.net (dále jen „síť Sdružení“). Dále upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení a upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.


2. Vymezení pojmů

2.1. „Bod“ je místo, kde se nachází zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě a může umožňovat připojení.

2.2. „LAN“ je lokální datová síť, která může být v jedné budově nebo mezi více budovami.

2.3. „IS“ je informační systém Sdružení.

2.4. „Rada“ je Rada Sdružení. Volený orgán schůzí členů VH.

2.5. „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet, která je přímo dostupná z Internetu.

2.6. „Neveřejná IP adresa“,“Privátní IP adresa“ - neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě Sdružení míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8).

2.7. „CZFree.Net IP adresa“ – Neveřejná IP adresa z rozsahu 10.0.0.0/8. Umožňuje komunikaci v rámci sítí jednotlivých freenetů mimo veřejné části Internetu.

2.8. „Správce“ – viz. bod 15.

2.9. „Čekatel“ je osoba, zavedená v informačním systému Sdružení, která se hodlá stát členem Sdružení, ale ještě členem není.


3. Vznik členství - postup

3.1. Provést registraci do informačního systému sdružení, kterou je nutno potvrdit z e-mailu, odeslaném na adresu uvedenou při registraci.

3.2. Po kontrole údajů doplnit datum narození a vytisknout 2 přihlášky.

3.3. Vlastnoručně podepsané přihlášky doručit v provozní dobu na klubovnu sdružení, která je na adrese Daliborka 3, Prostějov, nebo je zaslat obyčejnou poštou na doručovací adresu Pvfree.net, o.s. P. O. Box 8, Prostějov 796 04.

3.4. Po převzetí přihlášky provede člen rady kontrolu údajů v IS a zařadí žadatele do seznamu „Čekatel“.

3.5. Při zasedání rady, rada rozhodne o přijetí člena do sdružení. V případě, že je čekatel přijat za člena, provede jeho zapsání do seznamu členů. Tím okamžikem se stává čekatel členem.

3.6. Nový člen je informován o přijetí za člena e-mailem, který obsahuje základní informace o členství.

3.7. Na přihlášky do sdružení je zapsán datum, kdy se čekatel stal členem, jeden výtisk je archivován pro potřebu sdružení, druhý výtisk je připraven k předání členovi. Člen má právo si potvrzenou přihlášku vyzvednout na klubovně sdružení do 30 kalendářních dnů od přijetí za člena. Po uplynutí této doby se přihláška považuje pro člena za nepotřebnou a dochází ke skartaci.


4. Identifikace člena

4.1. Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (nickem, přezdívkou).

4.2. Rada přidělí členovi unikátní členské číslo ( UID ) a variabilní symbol pro platby.

4.3. Rada uvede člena ve veřejném adresáři sítě Sdružení ve formátu „Nick, Jméno, Příjmení, Členem od“.

4.4. Člen se nesmí vydávat za jiného člena Sdružení, tak aby tímto někoho uvedl v omyl.

4.5. Člen používá pro oficiální komunikaci ve Sdružení své členské číslo spolu se svou přezdívkou nebo s jménem a příjmením.


5. Povinnosti člena

5.1. Člen využívá sít Sdružení tak, aby nenarušoval provoz a nebránil ostatním členům v užívání prostředků počítačové sítě.

5.2. Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.

5.3. Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit radě.

5.4. Člen nesmí provozovat nelegální aktivity v síti Sdružení.

5.5. Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Sdružení.

5.6. Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.

5.7. Člen je povinen zajistit, aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu z rozsahu sítě Sdružení, bylo dostupné pomocí příkazu ping, pokud to zařízení umožňuje.

5.8. Člen musí zajistit, aby se z jeho zařízení nešířily viry, spamy apod.

5.9. Člen nesmí umožnit připojení do sítě Sdružení třetí osobě, pokud by tím došlo k poškození Sdružení nebo pokud by tím člen získal osobní prospěch.

5.10. Člen je povinen zajistit funkčnost emailové schránky registrované v IS Sdružení a pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a Správce, a sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.pvfree.net

5.11. Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení.

5.12. Člen je povinen umožnit připojení dalšího člena, pokud je to možné, na již existující rozvod (zařízení) v domě a podle možností spolupracovat.

5.13. Člen je povinen uposlechnout pokynů Správce nebo jiné osoby pověřené Sdružením ohledně nastavení a provozu zařízení připojených k síti Sdružení.

5.14. Člen je povinen udržovat v IS Sdružení neustále aktuální osobní údaje (zejména email, telefon, adresa).

5.15. Člen je povinen omezit stahování velkých bloků dat (filmů, hudby a podobné) v době provozní špičky od 16 – 22 hod.


6. Práva člena

6.1. Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.

6.2. Člen, který není spokojen s činností Správce, nebo jiného člena Sdružení, má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.

6.3. Člen má právo časově neomezeně užívat síť Sdružení, sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Sdružení, a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení, čímž není dotčena povinnost dle bodu 5.1.

6.4. Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.

6.5. Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.


7. Připojení člena

7.1. Člen je povinen se před připojením informovat na možnosti a způsob připojení. Základní informace je možné získat na webu sdružení http://www.pvfree.net, na hotline případně osobně na klubovně sdružení. O způsobu připojení do sítě Sdružení rozhoduje Správce.

7.2. Člen je povinen respektovat rozhodnutí správce příslušného Bodu či LAN, může se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Radě. Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí Správce.

7.3. Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů Správce.

7.4. V případě, že člen není schopen sám vlastními silami provést připojení a osloví jiného člena, firmu či osobu, která je technicky zdatná k provedení práce, seznámí pracovníka o podmínkách připojení, které mu sdělil správce.

7.5. IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.

7.6. Člen může použít pro své připojení k síti vlastní směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti CZfree.Net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.

7.7. Všichni jsou povinni postupovat při připojování dle postupu uvedeného na www.pvfree.net v sekci Připojení.

7.8. Na jeden dům, případně spojitý blok domů, je možno umístit nejvýše jedno radiové zařízení připojené do sítě Sdružení, toto se netýká zařízení v majetku Sdružení. Všichni členové v těchto objektech musí být připojeni do sítě Sdružení prostřednictvím domovní sítě LAN, nikoliv individuálním radiovým zařízením. Správce nebo Rada mohou rozhodnout o rozšíření omezení i na větší skupinu domů. Je nepřípustné, aby měl každý člen v témže domě svou vlastní anténu pro připojení do sítě Sdružení. Pro členy připojené před 1.5.2009 je tento bod doporučující, pro členy připojené po 1.5.2009 je tento bod závazný.


8. Nedodržování povinností - připojení k síti

8.1. Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný Správce omezit jeho práva (např. snížit rychlost, omezit porty nebo úplně zakázat přístup do sítě Sdružení). Rada nebo příslušný Správce je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.

8.2. Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu.

8.3. Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada Sdružení navrhnout na vyloučení ze Sdružení.


9. Způsoby komunikace s členem

9.1. Sdružení komunikuje s členy převážně elektronickou cestou - e-mailem, systémovou zprávou v IS, pomocí ICQ a podobně.

9.2 V důležitém případě může být komunikace vedena telefonicky, SMS zprávou, případně písemně.


10. Zánik (ukončení) členství - postup

10.1. Každý člen má právo ze Sdružení svobodně vystoupit na základě písemné žádosti doručené radě sdružení. Žádost musí být doručena před datem ukončení členství.

10.2. Pro ukončení členství je nutno vyplnit formulář umístěný v IS, kolonka žádost o ukončení členství, a vytisknout 2x.

10.3. Vlastnoručně podepsanou žádost o ukončení členství doručit v provozní dobu na klubovnu sdružení na adrese Daliborka 3, Prostějov nebo ji zaslat obyčejnou poštou na doručovací adresu Pvfree.net, o.s., P. O. Box 8, Prostějov 796 04.

10.4. V případě neuvedení data pro ukončení členství je za datum pro ukončení členství považováno datum převzetí, případně datum poštovního razítka. Člen rady provede kontrolu údajů v IS a zařadí žadatele do seznamu „Čekatel na přerušení, ukončení“.

10.5. Rada při svém zasedání provede zápis o ukončení členství žadatele, v IS uvede datum, kdy člen ukončil členství ve Sdružení, a vyškrtne ho ze seznamu členů.

10.6. Bývalý člen je seznámen o ukončení členství e-mailem, který obsahuje informace o zániku členství.

10.7. Na žádost o ukončení členství je zapsán datum zasedání rady, která členství ukončila, jeden výtisk je archivován pro potřebu sdružení, druhý výtisk je připraven k předání bývalému členovi. Bývalý člen má právo si potvrzenou žádost vyzvednout na klubovně sdružení do 30 kalendářních dnů od ukončení členství. Po uplynutí této doby se žádost považuje pro bývalého člena za nepotřebnou a dochází ke skartaci.


11. Přerušení členství - postup

11.1. Každý člen má právo požádat o přerušit členství na základě písemné žádosti doručené radě sdružení.

11.2. Pro přerušení členství je nutno vyplnit formulář umístěný v IS, kolonka žádost o přerušení členství, a vytisknout 2x.

11.3. Vlastnoručně podepsanou žádost o přerušení členství doručit v provozní dobu na klubovnu sdružení na adrese Daliborka 3 Prostějov nebo ji zaslat obyčejnou poštou na doručovací adresu Pvfree.net, o.s. P. O. Box 8, Prostějov 796 04.

11.4. Přerušit členství lze nejdříve od následujícího měsíce, proto je potřeba doručit žádost radě s dostatečným předstihem.

11.5. Člen rady provede kontrolu údajů v IS a zařadí žadatele do seznamu „Čekatel na přerušení, ukončení“.

11.6. Rada při svém zasedání rozhodne o přerušení členství žadatele a v případě přerušení uvede datum, kdy člen přerušil členství, v IS Sdružení.

11.7. Člen je seznámen o přerušení členství e-mailem, který obsahuje informace o začátku přerušení členství a co je potřeba provést k obnovení členství.

11.8. Na žádost o přerušení členství je zapsán datum zasedání rady, která členství přerušila, jeden výtisk je archivován pro potřebu sdružení, druhý výtisk je připraven k předání členovi. Člen má právo si potvrzenou žádost vyzvednout na klubovně sdružení do 30 kalendářních dnů od přerušení členství. Po uplynutí této doby se žádost považuje pro člena za nepotřebnou a dochází ke skartaci.


12. Převod členství - postup

12.1. Každý člen má právo požádat o převod členství na základě písemné žádosti doručené radě sdružení za předpokladu, že má všechny členské záležitosti vyřešeny.

12.2. Pro převod členství je nutno vyplnit formulář umístěný v IS, kolonka žádost o převod členství, a vytisknout 2x.

12.3. Vlastnoručně podepsanou žádost o převod členství doručit v provozní dobu na klubovnu sdružení na adrese Daliborka 3, Prostějov nebo ji zaslat obyčejnou poštou na doručovací adresu Pvfree.net, o.s. P. O. Box 8, Prostějov 796 04.

12.4. Převod členství lze provést nejdříve od následujícího měsíce, proto je potřeba doručit žádost radě s dostatečným předstihem.

12.5. Člen rady provede kontrolu údajů v IS a zařadí žadatele do seznamu „Čekatel na přerušení, ukončení“.

12.6. Rada při svém zasedání rozhodne o převedení členství, u předávajícího člena ukončí členství a u nového žadatele o členství s přiloženou přihláškou provede přijetí za člena. U obou žadatelů provede zápis v IS Sdružení – poznamená, kdo komu předal členství a které zasedání rady převod projednalo.

12.7. Bývalý i nový člen je seznámen s převodem členství e-mailem, který obsahuje informace, od kdy komu končí nebo začíná členství.

12.8. Na žádost o převod členství je zapsán datum zasedání rady, která provedla převod členství, jeden výtisk je archivován pro potřebu sdružení, druhý výtisk je připraven k předání členovi. Člen má právo si potvrzenou žádost vyzvednout na klubovně sdružení do 30 kalendářních dnů od přerušení členství. Po uplynutí této doby se žádost považuje pro člena za nepotřebnou a dochází ke skartaci.


13. Sankce - zánik členství

13.1. Při neuhrazení členského vstupního příspěvku do 30 dnů po přijetí za člena rada provede zápis o ukončení členství v IS sdružení, že členství zaniká za hrubé porušení stanov, a člen je o této události informován e-mailem.

13.2. Při neuhrazení pravidelného členského příspěvku dojde k omezení využívání produktů sítě, a to tak, že je zamezen přístup na internet.

13.3. Při neuhrazení 3 pravidelných členských příspěvků rada provede zápis o ukončení členství v IS sdružení, že členství zaniká za hrubé porušení stanov. Člen je o této události informován e-mailem s oznámením o dluhu, který bude vymáhán soudní cestou.

13.4. Za hrubé porušování stanov v jiných případech, než je neplacení členských příspěvků, bude členu omezeno využívání produktů sdružení a rada bude informovat člena o možnosti zániku členství nejdříve e-mailem, poté doporučenou poštou s uvedením důvodu, pro který chce navrhnout valné hromadě vyloučení člena ze Sdružení.


14. Hlášení poruch

14.1. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení, které jsou nad jeho schopnosti, ohlašuje člen Hotline. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení.

14.2. Při hlášení poruchy se řídí pravidly uvedenými na adrese www.pvfree.net – odkaz „Jakým způsobem hlásit poruchy“ http://wiki.pvfree.net/index.php/Hlaseni_poruch

14.3. Lze-li odeslat email, odešle hlášení poruchy na adresu hotline(zavináč)pvfree.net, v opačném případě ohlásí poruchu telefonicky na čísle 588 207 234.


15. Správce

15.1. Správce je odpovědná osoba spravující zařízení v majetku sdružení v rozsahu vymezeném při jmenování správce.

15.2. Správce pověřuje a odvolává Rada.

15.3. Správce je zodpovědný radě, poskytuje jí kompletní a pravdivé informace.

15.4. V rozsahu daném jmenováním je správce odpovědný zejména za:
a. správu zařízení Sdružení na vymezené lokalitě,

b. evidenci zařízení Sdružení na vymezené lokalitě,

c. dokumentaci vymezené lokality

15.5. Začátek a ukončení prací na kterékoli části sítě hlásí Hotline telefonicky, případně emailem.

15.6. Spolupracuje s Hotline na odstraňování poruch.


16. Výstavba a opravy sítě

Každý člen má právo:

16.1. podílet se na výstavbě a povozu sítě, při této činnosti může využít vlastních znalostí nebo i získávat nové od jiných členů.

16.2. navrhovat a předkládat návrhy na výstavbu i přestavbu sítě, které předloží radě k dalšímu projednání.

16.3. Návrhy jsou zpracovány podle vnitřních předpisů sdružení, člen je informován radou o výsledku projednání návrhu.

17. Hotline

17.1. Hotline řeší požadavky členů, přebírá nahlášení poruchy a řeší je buď samostatně nebo ve spolupráci s ostatními orgány sdružení.

17.2. Hotline je zodpovědný zejména za:
a. převzetí oznámení o poruše,

b. převzetí oznámení o začátku a konci servisního zásahu,

c. monitorování stavu sítě,

d. řešení provozních problémů sítě


18. Informační systém

18.1. IS je databáze členů Sdružení, obsahující údaje o členech, o přidělených IP adresách, o bodech sítě atd.

18.2. V IS má každý člen Sdružení přístupné veškeré údaje, které o jeho osobě Sdružení eviduje.

18.3. Správce či jiný aktivní člen, podílející se na zajištění provozu, který potřebuje za tímto účelem přístup k údajům o členech, má možnost nahlížet do údajů ostatních členů a případně dle oprávnění tyto údaje měnit, přičemž je povinen zachovávat mlčenlivost.

18.4. Po ukončení členství budou uvedené údaje v IS archivovány po dobu nezbytně nutnou dle platných zákonů.


19. Závěrečná ustanovení

19.1. Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.5.2009

19.2. Rada smí udělovat výjimky z tohoto řádu.


Schválila Rada Sdružení PVfree.net,o.s.
V Prostějově dne 30.4.2009

Osobní nástroje