Organizacni rad 2011 10

<small>Z PVwiki</small>

Aktuálně platné znění organizačního řádu sdružení PVfree.net, o. s. naleznete zde.


PVfree.net, o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

sídlo sdružení
Daliborka 3, 796 01 Prostějov

Prostějov 2009


Obsah

OBSAH

1 OBSAH

2 ÚVOD

2.1 Vznik sdružení
2.2 Účinnost organizačního řádu

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

3.1 Orgány

4 VALNÁ HROMADA

4.1 Působnost valné hromady je určena Stanovami

5 RADA SDRUŽENÍ

5.1 Postavení rady
5.2 Volba rady, funkční období
5.3 Působnost rady je určena Stanovami
5.4 Zánik členství v radě

6 PŘEDSEDA

6.1 Postavení předsedy
6.2 Volba předsedy
6.3 Působnost předsedy je určena Stanovami

7 SPRÁVCI SÍTĚ

7.1 Způsob jmenování správců sítě
7.2 Činnost správců sítě

8 SPRÁVCI PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ

8.1 Způsob jmenování správců přístupových bodů
8.2 Činnost správců přístupových bodů

9 AKTIVNÍ ČLENOVÉ

9.1 Postavení aktivních členů

10 KONTROLOR

10.1 Postavení kontrolora
10.2 Funkční období kontrolora
10.3 Působnost kontrolora
10.4 Zánik funkce kontrolora

11 PLATNOST A ÚČINNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

11.1 Platnost
11.2 Účinnost


ÚVOD

1.1 Vznik sdružení

1.1.1 Občanské sdružení PVfree.net, se sídlem: Daliborka 3, Prostějov, 79601, IČO: 266 56 787 (dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 12.3.2004 pod č.j. VS/1-1/56615/04-R.

1.2 Účinnost organizačního řádu

1.2.1 Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení následující organizační řád, který v souladu se Stanovami Sdružení upravuje vnitřní organizaci Sdružení. Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem Sdružení, Organizační řád je pouze doplňuje a upřesňuje.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

2.1 Orgány

Sdružení má dle příslušných ustanovení stanov následující orgány:

a) valná hromada

b) rada

c) předseda

d) správci sítě

e) správci přístupových bodů

f) aktivní členové

g) kontrolor


VALNÁ HROMADA

3.1 Působnost valné hromady je určena Stanovami

3.1.1 Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) volba a odvolání členů rady,

b) volba a odvolání kontrolora,

c) schvalování výše všech příspěvků,

d) schvalování ročního plánu výdajů na činnost Sdružení,

e) změny stanov Sdružení,

f) schvalování zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok,

g) schvalování zprávy kontrolora o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

h) v případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem, zejména o volbě likvidátora a schválení plánu likvidace,

i) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou jí vyhrazeny stanovami a nebo vnitřními předpisy,

j) rozhodování o záležitostech předložených valné hromadě k projednání radou.


RADA SDRUŽENÍ

4.1 Postavení rady

4.1.1 Členové rady mohou být voleni valnou hromadou Sdružení pouze z řad členů Sdružení. Členem rady Sdružení může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.

4.1.2 Rada je výkonným orgánem Sdružení a musí být vždy nejméně tříčlenná. Rada může mít i více než tři členy, ale počet jejích členů musí být vždy lichý.

4.1.3 Jeden nebo dva členové rady mohou být tajným hlasováním rady voleni do funkce místopředsedy sdružení s pravomocí zastupovat předsedu.

4.2. Volba rady, funkční období

4.2.1 Rada je volena valnou hromadou Sdružení v tajné a rovné volbě.

4.2.2 Funkční období členů rady Sdružení je ohraničen dobou mezi zvolením na VH a konáním následující výroční VH. Pokud je v tomto období svolána mimořádná VH a součástí jejího schváleného programu je odvolání a volba rady nové, končí funkční období rady taktéž.

4.2.3 Funkce člena rady je ukončena uplynutím funkčního období nebo rozhodnutím Valné hromady o odvolání člena rady nebo ukončením členství nebo na vlastní žádost.

4.3. Působnost rady je určena Stanovami

4.3.1 Do působnosti rady patří:
a) ze svých členů volit a odvolávat předsedu Sdružení,

b) přijímat vnitřní předpisy Sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,

c) rozhodovat o přijetí nových členů Sdružení a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,

d) vést seznam členů Sdružení jakož i jeho podpůrné evidence,

e) spravovat majetek Sdružení.

4.3.2 Radě dále přísluší:

a) svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,

b) podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření Sdružení za předchozí kalendářní rok,

c) provádět další činnosti určené radě stanovami, nebo vnitřními předpisy,

d) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Sdružení,

e) zajištění vedení účetnictví Sdružení.

4.3.3 Rozhodnutí rady jsou vždy písemná, tj. musí být provedena v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Sdružení. Rada umožní všem členům Sdružení nahlížet do zápisů z valných hromad a zápisů a rozhodnutí rady.

4.3.4 Rada je povinna umožnit kontrolorovi kontrolu účetnictví Sdružení a dalších materiálů souvisejících s činností Sdružení.

4.3.5 Rada je povinna zajistit řádné vedení účetnictví Sdružení v souladu se zákonem 531/1991 Sb., o účetnictví.

4.3.6 Rada vykonává svou působnost při správě majetku Sdružení vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovídá za řádné plnění daňových administrativních a registračních povinností Sdružení a za dodržování předpisů upravujících provoz Sdružením provozovaných zařízení, pokud je takový provoz omezen nebo regulován. Rada za výkon těchto jejích povinností odpovídá valné hromadě Sdružení.

4.4 Zánik členství v radě

4.4.1 K zániku členství v radě dochází zejména smrtí člena rady, jeho odvoláním valnou hromadou, odstoupením z funkce či uplynutím jeho funkčního období.

4.4.2 V případě zániku členství v radě je valná hromada povinna zvolit nového člena rady nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku členství původního člena rady.

4.4.3 V případě zániku členství v radě je rada oprávněna sama jmenovat náhradního člena rady, neklesl-li počet členů rady Sdružení zvolených valnou hromadou pod polovinu. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena rady zaniká dnem konání nejbližší valné hromady Sdružení.

4.4.4 Funkce člena rady zaniká volbou nového člena rady, nejpozději ale uplynutím jeho funkčního období. To neplatí, odstoupí-li člen rady ze své funkce.

4.4.5 V případě, že člen rady odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat rada. Jestliže odstupující člen rady oznámí své odstoupení na zasedání rady, končí výkon funkce odstupujícího člena rady 2 (dva) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li rada na žádost odstupujícího člena rady jiný okamžik zániku funkce.


PŘEDSEDA

5.1 Postavení předsedy

5.1.1 Předseda je statutárním zástupcem Sdružení.

5.2 Volba předsedy

5.2.1 Rada zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu Sdružení. Jestliže nedojde k dohodě při volbě předsedy Sdružení, zvolí ho valná hromada na svém nejbližším zasedání.

5.2.2 Předseda řídí činnost rady dle stanov a rovněž dle organizačního řádu běžnou činnost Sdružení.

5.3 Působnost předsedy je určena Stanovami

5.3.1 Předseda zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech Sdružení. Předseda jedná za Sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Sdružení a v souladu s rozhodnutími rady a/nebo rozhodnutími valné hromady Sdružení, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

5.3.2 Předseda jedná za Sdružení tak, že k napsanému, vytištěnému, otištěnému razítkem nebo jinak vypsanému nebo uvedenému názvu Sdružení připojí své jméno a příjmení, funkci "předseda" a svůj vlastnoruční podpis. Předseda může podepisovat za Sdružení rovněž elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů. Oprávnění k podpisu jsou určena Stanovami.

5.3.3 Předseda informuje radu o jím zamýšlených opatřeních a rozhodnutích, která jsou nezbytná pro chod Sdružení.

5.3.4 Předseda může být zastupován místopředsedou.


SPRÁVCI SÍTĚ

6.1 Způsob jmenování správců sítě

6.1.1 Správce sítě v počtu nejméně 2 jmenuje a odvolává rada sdružení

6.2 Činnost správců sítě

6.2.1 Správci sítě řeší záležitosti obecné konfigurace sítě a směrovacích bodů na globální úrovni.


SPRÁVCI PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ

7.1 Způsob jmenování správců přístupových bodů

7.1.1 Správce přístupových bodů v dostatečném počtu jmenuje a odvolává rada sdružení

7.2 Činnost správců přístupových bodů

7.2.1 Správci přístupových bodů řeší záležitosti konfigurace na úrovni přístupových bodů.


AKTIVNÍ ČLENOVÉ

8.1 Postavení aktivních členů

8.1.1 Aktivní členové vhodným způsobem deklarují oblasti, ve kterých mohou pro sdružení představovat přínos.

8.1.2 Statut aktivního člena přiznává rada

8.1.3 Aktivní členové mají nárok na připojení se statusem "aktivní" .

8.1.4 Rada může přiznat aktivním členům další výhody

8.2 Činnost aktivních členů

8.2.1 Na základě výzvy rady nebo vlastní iniciativy provádějí aktivní členové vývojové, výstavbové a údržbové akce.


KONTROLOR

9.1 Postavení kontrolora

9.1.1 Kontrolor je nezávislým revizním a kontrolním orgánem Sdružení.

9.2 Funkční období kontrolora

9.2.1 Kontrolor je volen valnou hromadou Sdružení z řad členů Sdružení. Kontrolor je volen a odvoláván valnou hromadou Sdružení v přímé a tajné volbě.

9.2.2 Kontrolorem může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Funkční období kontrolora je ohraničen dobou mezi zvolením na VH a konáním následující výroční VH. Pokud je v tomto období svolána mimořádná VH a součástí jejího schváleného programu je odvolání a volba kontrolora nového, končí funkční období kontrolora taktéž.

9.3 Působnost kontrolora

9.3.1 Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Sdružení, zejména kontrolu účetnictví a financí. Kontrolor vykonává i kontrolu ostatních činností Sdružení.

9.3.2 Kontrolor je oprávněn si vyžádat od rady Sdružení veškeré materiály související s činností Sdružení. Kontrolor je oprávněn se účastnit zasedání rady.

9.3.3 Kontrolor je povinen alespoň jednou ročně provést revizi účetnictví a hospodaření Sdružení a vypracovat a řádné valné hromadě předložit zprávu o kontrole hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok.

9.3.4 Kontrolor je při výkonu své funkce vázán obecně závaznými předpisy, stanovami Sdružení, vnitřními předpisy Sdružení a přijatými usneseními valné hromady, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy. Výsledky kontrol s návrhy na provedení opatření předkládá Radě nebo přímo Valné hromadě.

9.4 Zánik mandátu kontrolora

9.4.1 K zániku mandátu kontrolora dochází zejména uplynutím jeho funkčního období, odvoláním valnou hromadou Sdružení, jeho odstoupením z funkce nebo jeho úmrtím.

9.4.2 V případě zániku mandátu kontrolora (odvoláním či odstoupením) a za podmínky, že je v daném funkčním období zvolen jen jeden kontrolor, je rada povinna svolat do tří (3) měsíců ode dne zániku mandátu kontrolora valnou hromadu a zvolit kontrolora nového.


PLATNOST A ÚČINNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

10.1 Platnost

10.1.1 Tento organizační řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Sdružení.

10.2 Účinnost

10.2.1 Tento organizační řád může být měněn pouze se souhlasem valné hromady Sdružení.Tento Organizační řád schválila VH dne 24.10.2009.
ODT - dokument OpenOffice.org Writer (15,9 kB)

PDF - Adobe Portable Document Format (155,1 kB)

Osobní nástroje