Jednotky

<small>Z PVwiki</small>

Byte

Byte, v češtině častěji bajt je jednotka množství informace používaná v informatice. V češtině se někdy také používá výraz slabika. Jeden byte je nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (procesor) samostatně pracovat, odpovídající jednomu znaku. Skládá se z nějakého (pro daný počítač pevného) počtu bitů (počítač obvykle nedokáže pracovat přímo s jednotlivými bity). 8-bitový byte se někdy nazývá oktet.

Do jednoho bytu je možno uložit celkem 2n různých hodnot, kde n je velikost bytu v bitech. Pro 8-bitový byte to znamená 256 hodnot, tzn. např. [celá čísla v rozsahu 0–255. Tyto hodnoty lze vyjádřit pomocí 2 hexadecimálních číslic (00H–FFH). Pomocí 8-bitových bytů lze také zapisovat znaky kódování ASCII (starší verzi stačily 7-bitové znaky).

Pokud se byte používá jako jednotka informace, značí se velkým B, zatímco malým b se značí bit. Teoreticky správnější, avšak řidčeji užívané, je značit bit slovem bit a byte malým písmenem b, neboť v soustavě SI je velké B značkou pro jednotku hladinu akustického tlaku Bel (a navíc jsou značky začínající velkým písmenem převážně vyhrazeny pro jednotky odvozené ze jmen osob).

S těmito jednotkami se používají běžné předpony, např. 10 GiB, 11 Mib/s. Velikosti pamětí se obvykle udávají v bytech, přenosové rychlosti počítačových sítí v bitech (za sekundu).

Bit

Bit (z anglického binary digit, dvojková číslice; angl. bit = drobek, kousek) je základní jednotkou informace, používanou hlavně v informatice. Značí se malým písmenem b, např. 16 b. Reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano/ne, u které je apriorní pravděpodobnost obou odpovědí stejná (jinými slovy, u které nemáme žádnou předchozí informaci, která by jednu z odpovědí favorizovala). Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1.

Bit se v praxi nejčastěji objevuje jako základní jednotka kapacity paměti, tzn. jednotka množství informace, která může být v jednom okamžiku v paměti uložena. Pokud kapacitu podělíme časem, získáme přenosovou rychlost, jejíž jednotkou je tedy bit za sekundu (bit/s, podle angličtiny někdy označován bps – bit per second). Např. modem s přenosovou rychlostí 56 kbit/s je schopen každou sekundu přenést 56 kilobitů dat.


Předpony jednotek

Pro odlišení mezi nejmenší variantou, tvořenou jen násobky 1 000, se někde začalo používat malé "k" u kilo, malé "m" u mega, malé "g" u giga atd. Pro variantu tvořenou násobky 1 024 se naopak používalo velké "K" pro kilo, velké "M" pro mega atd. Toto řešení je na jednu stranu poměrně dobré, protože se nesnaží zavádět nějaké nové jednotky, ale elegantně využívá stávajících, má však několik zásadních nevýhod. Asi hlavní nevýhodou je jeho nerozšířenost. Tím vzniká komplikace, že někdo píše u předpony kilo malé "k" a někdo velké, aniž by tím chtěl naznačit příslušnost k jedné z variant. Navíc je tímto rozlišen jen zkrázený zápis a zápis dlouhý, například megabajt, nerozlišuje jednu variantu od druhé.

V roce 1998 se celosvětová standardizační organizace IEC (International Electrotechnical Commission) rozhodla udělat těmto problémům konec. Zavedla nové předpony, které jsou pro snadnější zapamatování odvozeny od stávajících ze soustavy SI:


Násobek Předpona Symbol Celý název Odvozeno od
210 kibi Ki kilobinary: (210)1 kilo: (103)1
220 mebi Mi megabinary: (210)2 mega: (103)2
230 gibi Gi gigabinary: (210)3 giga: (103)3
240 tebi Ti terabinary: (210)4 tera: (103)4
250 pebi Pi petabinary: (210)5 peta: (103)5
260 exbi Ei exabinary: (210)6 exa: (103)6


Název jednotky je tvořen vždy dvoumi písmeny z klasické předpony soustavy SI a přidáním znaků "bi", což má vyjádřit, že jde o jednotku binární. Podobně je odvozen symbol, tam se za klasický symbol z jednotky SI přidá znak "i".


jeden kibibit 1 Kibit = 210 bit = 1 024 bit
jeden kilobit 1 kbit = 103 bit = 1 000 bit
jeden kibibajt 1 KiB = 210 B = 1 024 B
jeden kilobajt 1 kB = 103 B = 1 000 B
jeden mebibajt 1 MiB = 220 B = 1 048 576 B
jeden megabajt 1 MB = 106 B = 1 000 000 B
jeden gibibajt 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B
jeden gigabajt 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B
Osobní nástroje