Financni rad 2007

<small>Z PVwiki</small>

POZOR, níže uvedený text již pozbyl své platnosti!

Aktuálně platné znění Finančního řádu sdružení PVfree.net, o. s. naleznete zde.


FINANČNÍ ŘÁD

občanského sdružení "PVfree.net"


PVfree.net, o. s. sídlo sdružení Daliborka 3, 796 01 Prostějov


Prostějov 2004


Obsah

1. ÚVOD

1.1 Občanské sdružení PVfree.net, o .s., se sídlem Daliborka 3., Prostějov 796 01, IČ: 266 56 787 dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 12.3.2004 pod č.j. VS/1-1/56615/04-R .

1.2 Valná hromada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení tento finanční řád, který upravuje pravidla, způsob financování a výši všech členských příspěvků.


2. JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK

2.1 Jednorázovým vstupním příspěvkem podle ustanovení čl.7 odst. 1a) bod 2) stanov Sdružení se rozumí příspěvek člena na infrastrukturu podle ustanovení čl.7 odst. 1a) bod 3) stanov Sdružení, který je od vzniku členství v pořadí první.

2.2 Jednorázový vstupní příspěvek hradí každý člen sdružení při svém přijetí do sdružení na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou.

2.3 Výše jednorázového vstupního příspěvku je 1200,- Kč.

2.4 Jednorázový vstupní příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, v průběhu kterého člen začal využívat produkty činnosti Sdružení nebo do 14 dní po přijetí za člena - podle toho, která skutečnost nastane později.

2.5 Při dobrovolném vystoupení člena ze Sdružení podle ustanovení Čl.3, odst. 7a) stanov Sdružení v období 2. až 13. kalendářního měsíce od vzniku členství lze požádat o vrácení poměrné části jednorázového vstupního příspěvku ve výši 1200-[(M-1)*100] Kč, kde M=počet měsíců členství.

2.6 Zrušen

2.7 Pokud nadpoloviční množství členů na lokální síti LAN projeví zájem vystoupit ze sdružení, má určená fyzická nebo právnická osoba (typicky jeden z uživatelů LAN nebo společenství vlastníků jednotek daného obytného domu) má výhradní přednost na případné pozdější odkoupení celé LAN od sdružení, toto je upraveno v bodě 2.8.

2.8 Proces převodu LAN se skládá ze dvou účetních operací, které se navzájem kompenzují.

1) Sdružení vrátí členům poměrnou část evidované hodnoty LAN

2) Sdružení odprodá LAN určené fyzické či právnické osobě za evidovanou hodnotu.

Evidovaná hodnota je:

a) souhrnná nákupní hodnota podle účetních dokladů sdružení, platí pro dobu do 12 měsíců od vzniku LAN / převodu LAN do majetku sdružení

b) hodnota zjištěná podle aktuální bazarové hodnoty ekvivalentních zařízení, platí pro dobu od 12 měsíců od vzniku LAN / převodu LAN do majetku sdružení. Zjištění hodnoty provádí rada.


3. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

3.1. Zrušen

3.2 Výše pravidelného měsíčního členského příspěvku je 190,- Kč.

3.3 Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.

3.4 Splatnost prvního pravidelného příspěvku se odkládá až na poslední den měsíce, v průběhu kterého člen začal skutečně používat produkty činnosti Sdružení. Platby za následující měsíční období již probíhají pravidelně podle odst. 3.5 tohoto finančního řádu.

3.5 Platba pravidelných členských příspěvků se provádí kreditním (zálohovým) způsobem v násobcích schváleného měsíčního příspěvku dle bodu 3.2 (minimálně však na tři měsíce) tak, aby na bankovním účtu sdružení byla připsána před začátkem období-měsíce, za něž je platba určena.

3.6 Rada může hromadně nebo individuálně na libovolnou dobu nebo do odvolání pozastavit výběr příspěvku nebo snížit jeho výši. Může tak učinit se záměrem zohlednit rozdíly ve způsobu využívání produktů činnosti sdružení jednotlivými členy.


4. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

4.1 Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost sdružení.


5. ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH

5.1 Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například při dobrovolné práci při budování infrastruktury nebo činností v orgánech Sdružení.

5.2 Rada má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.

5.3 Členovi, jehož členství ve Sdružení vzniklo nejpozději v měsíci, který předchází měsíci přijetí finančního řádu Valnou hromadou, se

a) přesouvá povinnost, vyplývající z odstavce 2.4 tohoto finančního řádu, na poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém finanční řád vstoupil v platnost

b) přesouvá období, ve kterém lze požádat o vrácení poměrné části jednorázového vstupního příspěvku dle odstavce 2.5, na období, počínající měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém finanční řád vstoupil v platnost

c) přesouvá splatnost prvního pravidelného příspěvku, vyplývající z odstavce 3.4 na poslední den měsíce, v průběhu kterého člen začal skutečně používat produkty činnosti Sdružení, přičemž za tento se považuje měsíc, ve kterém tento finanční řád vstoupil v platnost.


6. SANKCE

6.1 Není-li členský příspěvek uhrazen včas, následuje automatické omezení používání služeb sdružení až do doby uhrazení.

6.2 V případě hrubého nebo opakovaného porušování finančního řádu členem sdružení může Rada sdružení navrhnout Valné hromadě vyloučení člena ze sdružení.


7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

7.1 Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.

7.2 Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou přednostně na financování dalšího rozvoje sdružení.

7.3 O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při rozhodování bere Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli sdružení.

7.4 Při investování dodržuje rada pravidlo 80/10/10 – z celkového objemu financí vybraného v předchozím čtvrtletí na členských příspěvcích může Rada proinvestovat 80% na provoz sdružení, 10% je určeno na odměny aktivním členům a 10% zůstává jako rezerva na nepředvídaná vydání. Nevyužitý finanční limit se převádí do dalších čtvrtletí.Tento finanční řád byl schválen valnou hromadou sdružení PVfree.net dne 23. října 2004.

Tento finanční řád nabývá platnosti dne 24. října 2004.


Tento finanční řád byl upraven valnou hromadou sdružení PVFree.net dne 25.2.2006 (viz „Zápis nvh 2006“).


Tento finanční řád byl upraven valnou hromadou sdružení PVFree.net, o. s. dne 17.2.2007

Tento Finanční řád nabývá účinnosti od 1.4.2007
DOC - dokument Microsoft Word (25k)

ODT - dokument OpenOffice.org Writer (11k)

PDF - Portable Document Format (215k)

Osobní nástroje