Financni rad

<small>Z PVwiki</small>

(Přesměrováno z Finanční řád)

PVfree.net, o. s.

FINANČNÍ ŘÁD

sídlo sdružení
Daliborka 3, 796 01 Prostějov

Prostějov 2011


Obsah

1. ÚVOD

1.1 Občanské sdružení PVfree.net, o .s., se sídlem Daliborka 3., Prostějov 796 01, IČ: 266 56 787 dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 12.3.2004 pod č.j. VS/1-1/56615/04-R .

1.2 Valná hromada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení tento finanční řád, který upravuje pravidla, způsob financování a výši všech členských příspěvků.


2. JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK

2.1 Jednorázový vstupní příspěvek je příspěvek za vznik členství ve sdružení.

2.2 Jednorázový vstupní příspěvek hradí každý člen sdružení při svém přijetí do sdružení na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který je novému členu přidělen Radou.

2.3 Výše jednorázového vstupního příspěvku je 1200,- Kč a je nevratný.

2.4 Jednorázový vstupní příspěvek je splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl žadatel o členství přijat za člena nebo do 14 dní po přijetí za člena - podle toho, která skutečnost nastane později.

2.5 Rada může hromadně nebo individuálně na libovolnou dobu nebo do odvolání pozastavit výběr vstupních příspěvků nebo snížit jejich výši.


A TO SE TAKÉ STALO...

Rada sdružení na svém zasedání dne 31.8.2011 rozhodla o snížení výše jednorázového vstupního členského příspěvku z 1200,- Kč na 0,- Kč s okamžitou platností až do odvolání.


3. PRAVIDELNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

3.1 Pravidelný členský příspěvek je příspěvek člena za členství ve sdružení. Není vázán na využívání produktů činnosti sdružení.

3.2 Výše pravidelného měsíčního členského příspěvku je 200,- Kč. Platí se za kalendářní měsíc a nelze ho dělit.

3.3 Platba se provádí bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet stanovený Radou pod variabilním symbolem, který byl členovi přidělen.

3.4 Platba pravidelných členských příspěvků se provádí minimálně na tři měsíce zálohovým způsobem v násobcích schváleného měsíčního příspěvku dle bodu 3.2 finančního řádu tak, aby na bankovním účtu sdružení byla připsána před začátkem období, na něž je platba určena.

3.5 První pravidelný členský příspěvek se platí již za kalendářní měsíc, kdy byl čekatel přijat za člena (i když byl přijat poslední den v měsíci) do 14 dnů od přijetí.

3.6 Rada může hromadně nebo individuálně na libovolnou dobu nebo do odvolání pozastavit výběr příspěvků nebo snížit jejich výši.

3.7 V případě ukončení členství má člen nárok na vrácení předplacených pravidelných měsíčních členských příspěvku na základě vlastní písemné žádosti. Vyplacení bude provedeno bankovním převodem, nebo v hotovosti pokladníkem na klubovně sdružení v úřední dny. V případě, že bývalý člen do 3 kalendářních měsíců po ukončení členství o vrácení přeplatku písemně nepožádá nebo si ho nepřevezme, ztrácí na vrácení nárok.4. MIMOŘÁDNÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

4.1 Mimořádným členským příspěvkem může kterýkoliv člen podpořit dle svého uvážení činnost sdružení.


5. ZMĚNY A ÚLEVY V PŘÍSPĚVCÍCH

5.1 Rada má právo přijmout členský příspěvek formou bezplatně odpracovaných hodin například při dobrovolné práci při budování infrastruktury nebo činností v orgánech Sdružení.

5.2 Rada má právo ve zvlášť výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského příspěvku.


6. SANKCE

6.1 Není-li členský příspěvek uhrazen včas, následuje automatické omezení využívání produktů činnosti sdružení obvykle do doby uhrazení příspěvků dle bodu 3.5. finančního řádu.

6.2 Po zániku členství budou případné dluhy vymáhány zákonnými prostředky.

6.3 Dlužné pravidelné členské příspěvky budou vymáhány maximálně za posledních 12 měsíců.


7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

7.1 Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.

7.2 O investicích sdružení rozhoduje Rada. Při rozhodování bere Rada v úvahu efektivnost vynaložené investice a její soulad s obecnými cíli a potřebami sdružení.

7.3 Při financování postupuje Rada sdružení následujícím způsobem:

7.3.1 Pravidelné členské příspěvky.
7.3.1.1 10% z celkového objemu pravidelných členských příspěvků zaúčtovaných na předchozích dvanáct kalendářních měsíců je stálá rezerva, kterou je Rada povinna udržovat v aktuální výši pro dané čtvrtletí, na účtu sdružení s výjimkou případů popsaných v bodě 7.5. finančního řádu. Maximální výše však nemusí přesáhnout 250.000,- Kč

7.3.1.2 Členské příspěvky zaplacené na aktuální čtvrtletí Rada rozděluje takto:
a) část vypočtená dle pravidla stanoveného v bodu 7.3.1.1 finančního řádu je použita na aktualizaci rezervy.

b) až 20% je určeno na odměny aktivním členům.

c) zbývající část po uplatnění předchozích pravidel je určena na provozní a investiční náklady sdružení. Zbývající finanční limit se převádí do dalších čtvrtletí.

7.3.2 Jednorázové vstupní příspěvky vybrané ve třech měsících předcházejících poslednímu měsíci aktuálního čtvrtletí rozděluje Rada takto:

a) až 20% je určeno na odměny aktivním členům. Nevyčerpaná část finančního limitu se převádí do dalších čtvrtletí.

b) zbývající částka je určena na provozní a investiční náklady sdružení.

7.4 Mimořádné příspěvky a veškeré další výše nezmíněné příjmy sdružení jsou určeny na provozní a investiční náklady sdružení.

7.5 Stálá rezerva může být použita pouze za následujících, všech společně platících podmínek:

a) je nezbytný souhlas všech radních.

b) předmět investice musí mít pozitivní globální dopad na sdružení nebo musí být pořízen za zvlášť zvýhodněných podmínek

c) není dostatek prostředků určených na provozní a investiční náklady sdružení


Tento finanční řád byl schválen valnou hromadou PVfree.net, o. s. dne 22.10.2011.

Tento finanční řád je platný od 1.11.2011 a nahrazuje předchozí finanční řád ze dne 24.10.2009.
ODT - dokument OpenOffice.org Writer (15K)

PDF - Adobe Portable Document Format (48K)

Osobní nástroje